values | Topouzis & Associates values – Topouzis & Associates