statement | Topouzis & Associates statement | Topouzis & Associates