stability | Topouzis & Associates stability – Topouzis & Associates