negative | Topouzis & Associates negative – Topouzis & Associates